Crea Centt Ви:

Зареждане ... Зареждане ...

Общи условия

1. Определения и дефиниции

      Crea Centt е виртуален портал за Hand Made творчество, декорация, креативност, Creativе PR, информиране, презентиране и реклама. В смисъла на Интернет платформа за личностно развитие и творчество http://www.creacentt.com е публично достъпен, а посещението и ползването му не изискват предварителна регистрация.

      Виртуалният портал Crea Centt е собственост на “Декора Крейт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” №114, ЕИК 203636728. За краткост по- долу Виртуалният портал ще се нарича УЕБ САЙТ.

      Информацията под формата на идейна и маркетингова концепция, web дизайн и визия, текстове и авторски статии, структура, функционалности, определения, схеми, бланки, интервюта, лога, статични и динамични изображения, търговски символи, мултимедийно съдържание и други, достъпни за разглеждане, четене и публично ползване в т.ч. цялостна визия на УЕБ САЙТА подлежат на правна закрила според изискванията на българското и международно законодателство, относно закрилата на авторските права и интелектуална собственост, на търговските марки и промишлен дизайн, правата на потребителите, защитата на конкуренцията, обществения морал, както и всички произтичащи от тях нормативни актове.

      Разглеждането и достъпът до цялата съвкупност от данни и информация поместена в УЕБ САЙТА може да бъде осъществено чрез съответното цифрово устройство – компютър, таблет или мобилен телефон.

      RSS системата за излъчване на новини от УЕБ САЙТА е разположена в горния десен ъгъл и позволява на всички желаещи да получават новините в реално време- на момента, в който са публикувани. Повечето браузъри отварят RSS, за линковете към всяка една емисия новини и абонирането за тях, в удобен за ползване екран. Ако вашия браузър не поддържа RSS, ще Ви е необходим RSS четец от типа на Google Reader или FeedReader.

      Услугите, които се предлагат от УЕБ САЙТА във връзка с Creative PR са ясно дефинирани и представени. Пакетните предложения за творчески PR дават възможност на Потребителите да договарят услуги, използвайки електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

      Пакетни предложения за Creative PR– е специална програма разработена, ръководена и контролирана от собственика на УЕБ САЙТА по повод и във връзка с регламента за публикуване на текстове, статии, снимки, схеми и др. в секция “Хендмейкъри”, имаща статут на услуга Creative PR.

      Посетител – всяко физическо лице, осъществило достъп до съдържанието на УЕБ САЙТА и неговите функционалности, има статут на посетител. Всеки Посетител на УЕБ САЙТА доброволно и по собствено желание може да се включи в маркетинговите проучвания под формата на анкети, интервюта, игри с награди и др., представени в конкретни секции и места. Всеки Посетител следва да е на ясно и се съгласява, с настоящите Общи условия и Декларация за поверителност. Всеки посетител е наясно и се съгласява, че част от предоставената от него информация под формата на потребителско име, мнение, коментар или оценка, може да бъде видяна в социална мрежа, както и да бъде ползвана за изготвянето на анализи и обобщени маркетингови доклади от страна на собственика на УЕБ САЙТА.

      Потребител е всяко физическо лице, което ползва някоя от функционалностите на УЕБ САЙТА. Всички попълнени бланки, интервюта, анкети, споделени коментари и отзиви (Feedback) са със специален приоритет на поверителност и стават публично достъпни само и единствено след заявеното съгласие от страна на Потребителя, изразено от разстояние с виртуален подпис чрез въвеждане на съответните кодови означения.

      Всеки Потребител има право да се информира за правата си като такъв и на адрес: Комисия за защита на потребителите, Централно управление гр. София, пл. Славейков №”А, ет.3, на Интернет адрес http/www.kzp.bg и телефон на потребителя 070011122.

      Електронна поща е електронно средство за съхранение и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежата чрез стандартизирани протоколи.

      Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница или съобщение по Електронна поща, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

      Злоумишлени действия са всички действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

      Интернет браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни, която опосредява достъпа до уеб сайтове и Интернет страници.

      Интернет страница означава обособена или съставна част на уеб сайт.

      IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс по начин, който позволява локализирането на лице в глобалната Интернет мрежа.

      Потребителско име означава уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които всеки потребител се индивидуализира в отношенията си с Crea Centt.

      Уеб сайт означава обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS или друг стандартизиран протокол, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. .

      Функционалности означава неразривна съвкупност от математически модели, методи, средства, процеси и функции, изпълнявани от терминални и/или други хардуерни устройства и софтуерни продукти, предлагани като услуги, които са изключителна интелектуална собственост на собственика на УЕБ САЙТА и възможността за ползването на които е достъпна чрез софтуерни системи, собственост на собственика на УЕБ САЙТА.

      Cookies (Бисквитки) са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Посетителя и дават възможност за възстановяване на информация за Посетителя, като биха могли да го идентифицират и/или да проследят действията му в Интернет пространството.

      Следва да се има предвид, че всички посочени понятия, дефинирани в настоящите Общи условия са условни и имат значение единствено и само за изясняване взаимоотношенията между страните по тях.

 

2. Обща информация

      Настоящите Общи условия касаят реда и условията за посещение и ползване на УЕБ САЙТА, достъпът до неговото съдържание и предоставени услуги, от Посетители и Потребители.

      УЕБ САЙТЪТ дава възможност на Потребителите да публикуват данни и информация за себе си под формата на хендмейкърско интервю, съдържащо текстова информация и снимков материал, представени като самостоятелна публикация в секция “Хендмейкъри”.

      Цялата новинарска и търговска информация, публикувана в УЕБ САЙТА се подготвя и публикува от неговия собственик, който носи отговорност за тяхното съответствие и вярност съгласно изискванията относно закрилата на авторските права и интелектуална собственост, на търговските марки и промишлен дизайн, правата на потребителите, защитата на конкуренцията, обществения морал и свободата на гражданите. Ако в системата постъпи коментар, мнение или Feedback, които имат съмнителен произход, вероятно засягат или биха могли да засегнат чужди права и/или интереси, то собственикът на УЕБ САЙТА има пълното право да не допусне публикуването на тази информация.

      Посещенията, ползването и разглеждането на съдържанието на УЕБ САЙТА и предлаганите услуги е свързано със запознаване и приемане на настоящите Общи условия от страна на Посетителя и/или Потребителя. Техен ангажимент и задължение е преди предприемане на конкретни действия да се запознаят в детайли с цялата информация публикувана на УЕБ САЙТА. Използването на каквато и да е информация и/или функционалност на УЕБ САЙТА означава, че съответното лице, се е запознало и изцяло приема настоящите Общи условия. Достъпът до услугите се осъществява чрез вход в УЕБ САЙТА без регистрация. Всеки Посетител и/или Потребител е отговорен за всички свои действия при използването на УЕБ САЙТА и носи лична отговорност за всякакви материални и/или не имуществени вреди, причинени на собственика на УЕБ САЙТА и/или трети лица.

 

3. Съдържание

      Съдържанието на УЕБ САЙТА под формата на идейна и маркетингова концепция, web дизайн и визия, текстове, авторски статии, структура, функционалности, определения, схеми, бланки, интервюта, лога, изображения, мултимедийно съдържание и други, достъпни за разглеждане, четене и публично ползване в т.ч. цялостна му визия, подлежат на правна закрила според изискванията на българското и международно законодателство, относно закрилата на авторските права и интелектуална собственост, на търговските марки и промишлен дизайн, правата на потребителите, защитата на конкуренцията, обществения морал, както и всички произтичащи от тях нормативни актове.

      На всички Посетители и/или Потребители е абсолютно забранено да копират, разпространяват, публикуват или променят по друг начин съдържанието на УЕБ САЙТА, както и да употребяват знаците, които отбелязват авторското право на собственика на УЕБ САЙТА върху съдържанието, освен с изричното съгласие на собственика на УЕБ САЙТА и/или със задължителното цитиране на автора на материалите и източника на информация.

      Всяко съдържание, до което Посетител и/или Потребител достигне независимо от това какво средство за достъп е използвал електронно, телефон или др., е предмет на настоящия документ. Копирането, трансфера и използването на съдържанието на УЕБ САЙТА може да стане само за лични и некомерсиални цели, при условие, че те не противоречат на разпоредбите на този документ.

 

4. Контакт с Посетители и/или Потребители

      В УЕБ САЙТА е налична форма за контакт, която съдържа пълна и точна информация за връзка със собственика на УЕБ САЙТА. Попълването и изпращането на формата за контакт от страна на Посетител и/или Потребител на сайта, е действие, което предполага ангажимент от страна на собственика на УЕБ САЙТА да се свърже с него.

 

5. Политика за поверителност

      От УЕБ САЙТА може да се събират лични данни само с доброволното съгласие на съответния Посетител и/или Потребител, получени чрез лично попълнени и предоставени анкети, интервюта и/или статии. Информацията, която собственикът на УЕБ САЙТА има право да обработва за маркетингови цели или хендмейкърски PR е лично предоставена от всеки Посетител и/или Потребител, която служи за неговото идентифициране – собствено име и фамилия, потребителско име, псевдоним, местоживеене, телефон, Facebook страница, уеб адрес на личен блог или сайт, електронна поща, собствена снимка, каре или колаж.

      Всички задължителни полета за попълване на бланки, интервюта и анкети, от Посетителите и/или Потребителите на УЕБ САЙТА, са отбелязани със звездичка в червен цвят (*), за да се изостри вниманието към тях. С изразяването на съгласие, чрез подписване от разстояние с въвеждане на съответния код, всеки Посетител и/или Потребител декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия и реда за обработване на неговите лични данни. Собственикът на УЕБ САЙТА има правото да предоставя на трети лица обобщена маркетингова информация под формата на анализи и доклади, събрана вследствие на използването на УЕБ САЙТА от Посетителите и/или Потребителите, но тази информация няма да идентифицира нито един от тях.

      Всички детайли и ангажименти по отношение на политиката по опазване на личните данни и поверителност на УЕБ САЙТА са дефинирани и оповестени на общодостъпно и видимо място под формата на Декларация за поверителност. Собственикът на УЕБ САЙТА е регистриран като администратор на лични данни под № 418577.

 

6. Политика на интелектуална собственост

      Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост– материали, бази данни и други ресурси, разположени на УЕБ САЙТА, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат изключително на собственика на УЕБ САЙТА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Всички елементи на съдържанието на УЕБ САЙТА, включително маркетингова концепция, цялостна визия, дизайн, домейн име, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, лога, текст, снимки, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляващи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн са интелектуална собственост на собственика на УЕБ САЙТА.

      Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на УЕБ САЙТА без изрично предварително писмено разрешение на собственика на УЕБ САЙТА като носител на авторските права е забранено и се преследва по реда предвиден от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост. Който и да е Посетител и/или Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от УЕБ САЙТА без изрично предварително писмено разрешение на собственика на УЕБ САЙТА.

      При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходния параграф, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на собственика на УЕБ САЙТА, нарушителят следва да бъде подведен под отговорност, тъй като неговите действия ще се считат за умишлени и имат статут на нарушение.

      Всеки Посетител и/или Потребител на УЕБ САЙТА се задължава при ползване на предоставената му възможност за достъп до функционалностите на УЕБ САЙТА да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва антихуманна или антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно собственика на УЕБ САЙТА за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в действието на системата, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ невъзможност за използването му от други посетители и/или потребители; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на УЕБ САЙТА, които да използва за създаването на база данни в електронен или друг вид, която да е собствена на него и/или на трето лице; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

      Всички детайли и ангажименти по отношение на политиката за защита авторските права на Crea Centt са дефинирани и оповестени на общодостъпно и видимо място под формата на Декларация за авторски права.

 

7. Политика за употреба на бисквитки

      УЕБ САЙТЪТ има възможността, но не и задължението да записва върху компютър или друго крайно устройство на посетителя и/или потребителя малки текстови файлове, бисквитки – Cookies, чрез което осигурява най-добрата възможност за ползване на УЕБ САЙТА чрез съхраняване на информация за статиите и темите, от които се интересува посетителя или потребителя., за да му се предложи концентрирана информация при последващите посещения на УЕБ САЙТА. Бисквитките, които използва УЕБ САЙТА се наричат изпълнителски, тъй като събират информация за това как се използва УЕБ САЙТА, кои са най-посещаваните страници и благодарение на тях се подобрява работата на УЕБ САЙТА и по никакъв начин не идентифицират съответния посетител и/или потребител.

      Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки (Cookies), имат за цел да улеснят дадена функционалност и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. Едно приложение, което се използва за достъп до дадена уеб страница позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране, като тези настройки могат да бъдат променени по начин, при който автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра и посетителя и/или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал. В настройките на съответното приложение– уеб браузър може да се намери подробна информация за начина и възможностите за управление на бисквитките. Трябва да се има предвид, че ограничаването или блокирането на бисквитките, може да повлияе върху функционалността на УЕБ САЙТА, тъй като те помагат за по-лесното сърфиране, адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки посетител и/или потребител. В тази връзка блокирането, отказа или деактивирането на бисквитки може да направи някои от функционалностите на УЕБ САЙТА невъзможни за ползване.

      Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от програмен код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Всеки Посетител и/или Потребител може да промени настройките на бисквитките или да ги блокира по всяко време. Ако това не бъде направено, то значи че той е съгласен с тяхната употреба. Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки Интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа).

      Политиката за поверителност на личните данни на УЕБ САЙТА се отнася само за данни, предоставени доброволно от Посетител и/или Потребител, изключително и само на УЕБ САЙТА. Собственикът на УЕБ САЙТА не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна извън УЕБ САЙТА, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер.

      Собственикът на УЕБ САЙТА се ангажира с това, всички събрани лични данни в хода на посещението и използването на УЕБ САЙТА, да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива и продава базата данни, съдържаща информация за лични данни за потребител/клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

 

8. Спорове:

      Чрез използване, посещение, разглеждане, попълване на бланки, анкети, интервюта, коментари, мнения и др., всеки Посетител и/или Потребител, чрез осъществения личен достъп и/или изпращане по електронен път, ясно декларира, че е запознат и съгласен с разпоредбите на настоящите Общи условия и всеки възникнал спор ще бъде уреждан в приятелски дух, взаимно съгласие и разбирателство. В случаите, когато споровете не могат да бъдат разрешени в дух на разбирателство и приятелски тон, същите следва да бъдат отнесени за разглеждане и уреждане от компетентния български съд по седалището на собственика на УЕБ САЙТА, съгласно действащото българско законодателство.

      Настоящите Общи условия за посещение и ползване на УЕБ САЙТА са съставени и ще се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

 

9. Заключителни разпоредби

      Собственикът на УЕБ САЙТА си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и всякакви корекции по УЕБ САЙТА, неговата структура, визия, маркетингова концепция, тематични категории, публикации, услуги и всяко съдържание, без предварително уведомяване на посетителите и/или потребителите за това.

      Собственикът на УЕБ САЙТА не носи и не може да отговаря за евентуално възникнали грешки, появили се на УЕБ САЙТА по причина за която той не отговаря, включително поради чужда намеса, злоумишлени действия, промени, настройки и др., които не са направени от администратора на УЕБ САЙТА.

      Собственикът на УЕБ САЙТА си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на определени места на сайта, в съответствие с действащото българско и Европейско законодателство.

 

10. Данни за контакт и друга информация

      За всички въпроси и уточнения можете да се свържете със собственика на УЕБ САЙТА чрез посочената форма за контакт, по електронна поща info@creacentt.com или на телефон: 0887 193 608. Всички коментари, въпроси и обратна връзка, идеи, предложения, съобщения, информация за или свързана с УЕБ САЙТА, функционалността или неговото подобрение, остават собственост на собственика на УЕБ САЙТА.

 

 


Открийте магията на нашите ръчно изработени вълшебства:


Посетете нашият магазин www.decorra.eu

Последвайте ни във Facebook

юни 2024
П В С Ч П С Н
« февр.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930